Brugervilkår

TopAnnoncer betingelser


1. Generelt
1.1. På hjemmesiden www.dba.dk tilbyder Den Blå Avis A/S, CVR-nr. 31088631, Axel Kiers Vej 11, 8270 Højbjerg, Danmark, (“DBA”) TopAnnoncer–tjenesten (“Tjenesten”). Tjenesten giver erhvervsannoncøren (“Annoncøren”) mulighed for at annoncere på www.dba.dk (“Hjemmesiden”), herunder udøve en vis indflydelse på annoncens placering i annoncerubrikkerne på Hjemmesiden. Nedenfor beskrives, hvordan det foregår. Annoncøren betaler hver gang en besøgende på Hjemmesiden har klikket på annoncerne (et “Klik”).

1.2. Disse generelle betingelser for TopAnnoncer (“Betingelserne”) gælder for Annoncørens brug af Tjenesten.

1.3. Annoncørens brug af Tjenesten er derudover, som en integreret del af aftalegrundlaget, underlagt DBA’s ”Standardvilkår og -betingelser for Annoncering for erhvervskunder” (”Standardvilkårene”) og DBA’s ”Fortrolighedspolitik” (”Fortrolighedspolitikken”). I tilfælde af indbyrdes modstrid mellem Betingelserne og Standardvilkårene eller Fortrolighedspolitikken har Betingelserne forrang.

2. Oprettelse af brugerkonto
2.1. Tjenesten er kun beregnet til erhvervsannoncører. Tjenesten kan bruges af Annoncører, der annoncerer på Hjemmesiden som juridisk eller fysisk person inden for rammerne af deres erhverv eller virksomhed.

2.2. Annoncøren kan først få adgang til Tjenesten efter tilmelding på www.business.dba.dk. DBA vurderer tilmeldingen og opretter en brugerkonto og et abonnement for Annoncøren, såfremt vurderingen er positiv.

2.3. Det er ikke tilladt, at én fysisk person eller én virksomhed har flere konti.

2.4. DBA kan suspendere eller slette Annoncørens brugerkonto.

3. Annoncens placering
3.1. Ved indrykning af en annonce (“Annoncen”) betaler Annoncøren et beløb for hvert Klik på annoncen (Cost per Click eller “CPC”). Annoncøren betaler minimums CPC’en, medmindre Annoncøren i forbindelse med annonceoprettelsen har forhøjet CPC’en. CPC’en har – bl.a. sammen med procentdelen af Klik på annoncen (Klikfrekvensen eller “CTR”) – indflydelse på Annoncens placering i den rubrik, som Annoncøren har valgt. CTR’en er bl.a. afhængig af det antal gange som besøgende på Hjemmesiden klikker på Annoncen, og det antal gange som besøgende klikker på andre Annoncørers annoncer.

3.2. DBA giver ikke nogen garanti for Annoncens placering eller tidspunktet for visningen af Annoncen på Hjemmesiden.

3.3. Annoncens placering i den valgte rubrik bestemmes af en algoritme, som DBA har fastsat, og hvori flere faktorer kan tages i betragtning, herunder (i) Annoncens CPC, (ii) Annoncens CTR, (iii) Annoncens kvalitet og indhold. DBA kan til enhver tid ændre algoritmen, de deri anvendte faktorer og prioriteringen af faktorerne. DBA er ikke forpligtet til at oplyse Annoncøren om algoritmen og de deri anvendte faktorer.

3.4. Ved Annoncørens indrykning af Annoncen kan DBA give en ikke-bindende indikation af de forventede resultater pr. dag, herunder placering og visninger. Indikationen genereres automatisk på basis af tidligere resultater og er ingen garanti, ligesom den ikke danner grundlag for nogen rettigheder.

3.5. I særlige tilfælde, f.eks. (i) når der er indstillet en lav CPC, (ii) når der er indstillet et lavt budget, (iii) der har været et begrænset antal Klik eller (iv) kun få besøgende på Hjemmesiden besøger den rubrik, som Annoncøren har valgt, kan det ske, at Annoncen ikke vises eller vises færre gange end Annoncøren havde forventet. Også i sådanne tilfælde betaler Annoncøren kun for det reelle antal Klik.

3.6. Efter anmodning fra Annoncøren eller på eget initiativ kan DBA yde Annoncøren assistance, herunder levere rapporter til Annoncøren om Annoncernes rækkevidde, antal visninger og antal Klik, og i den forbindelse give forslag til forbedring af annoncerne. DBA giver ikke nogen garantier angående de forbedringsforslag der gives. DBA er berettiget til at tilgå og redigere i Annoncørens materiale og brugerkonto i forbindelse med assistance til Annoncøren.

3.7. Antallet af visninger, antallet af Klik og CTR’en opgøres udelukkende på basis af DBA’s (administrations)systemer.

3.8. DBA kan til enhver tid blokere eller sætte en oprettet Annonce på pause.

4. Ansvar for indrykning af annoncer
4.1. Annoncøren bærer ansvaret og indestår for, at indrykning af Annoncen overholder gældende lovgivning og ikke krænker tredjemands rettigheder.
Annoncøren indestår for, at indrykkede Annoncer på DBA’s tjenester, er i overensstemmelse med DBA’s regler for annoncering, ikke overtræder nogen love (herunder markedsføringsloven) og ikke krænker tredjemands rettigheder. Dette gælder, uanset om indrykning af Annoncen sker manuelt eller ved brug services (f.eks. ”automatisk overførsel”-funktionen), som tillader Indhold at blive hentet automatisk fra andre hjemmesider.

4.2. Såfremt Annoncøren anmoder DBA om at foretage manuel eller automatisk indrykning af Annoncen ved kopiering fra en hjemmeside eller andet digitalt medie, indskærpes det, at Annoncøren skal indhente alle nødvendige samtykker/licenser fra tredjemand før DBA anmodes om at foretage kopieringen.

4.3. Annoncøren har bevisbyrden for, at indrykning af Annoncen ikke krænker tredjemands rettigheder, og skal straks på DBA’s anmodning, fremlægge dokumentation for at alle nødvendige samtykker/licenser er indhentet.

4.4. Annoncøren skal skadesløsholde DBA for ethvert tab som DBA måtte lide og erstatte enhver omkostning, herunder rimelige omkostninger til rådgivere, som DBA måtte afholde som følge af en eventuel krænkelse af tredjemands ret, der er forbundet med Annoncørens indrykning af Annoncen.

4.5. DBA er berettiget til at fjerne Annoncen uden varsel, hvis DBA vurderer, at det er nødvendigt for at bringe en krænkelse af tredjemands ret til ophør, undgå en sådan eller overholde lovgivningen i øvrigt. DBA er ligeledes berettiget til at fjerne Indhold, som DBA vurderer er i strid med DBA’s regler for annoncering, til skade for DBA’s goodwill eller i øvrigt upassende.

5. Rettigheder til Annoncen
5.1. Ved indrykning af Annoncen giver Annoncøren DBA og hermed koncernforbudne selskaber en ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeliggøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af Annoncen, herunder data, tekst og billeder. DBA gør brug af denne ret til eksempelvis lagring og visning af Annoncer samt til markedsføringsformål.

5.2. Annoncøren giver derudover DBA ret til at hindre og påtale tredjemands kopiering eller uberettigede anvendelse af hele eller dele af Annoncen, herunder ved crawling af DBA’s tjenester eller tjenester hvortil Annoncen eller dele heraf er overført, jf. punkt 5.1.

5.3. Intet i disse vilkår begrænser Annoncørens rettigheder til selv at anvende Annoncen, herunder data, tekst og billeder.

5.4. Kopiering af informationer, herunder kopiering af Annoncen eller dele heraf, fra DBA’s eller DBA’s samarbejdspartneres tjenester er en uberettiget anvendelse af disse. Annoncøren anerkender DBA’s ret til databasen som sådan, herunder ophavsretten, og Annoncøren må således ikke henvise tredjemand til at hente data, tekst eller billeder fra DBA’s eller DBA’s samarbejdspartneres tjenester uden DBA’s udtrykkelige og skriftlige samtykke.

6. Budget og daglig grænse
6.1. Ved indrykning af en Annonce skal Annoncøren indtaste et budget for Annoncen. Budgettet anvendes til dække CPC’erne. I det tilfælde budgettet er brugt, sættes Annoncen automatisk på pause, jf. dog pkt. 6.3. Annoncøren kan til enhver tid aktivere Annoncen igen ved at indtaste ekstra budget.

6.2. Ved indrykning af en Annonce skal Annoncøren indtaste en daglig grænse for Annoncen. Når det samlede antal Klik og dermed CPC’er i løbet af en dag har nået den daglige grænse, sættes Annoncen automatisk på pause resten af den pågældende dag, jf. dog pkt. 6.3. Annoncøren kan aktivere Annoncen igen ved at forhøje den daglige grænse. Annoncen aktiveres automatisk igen den følgende dag. Det bemærkes, at Klik foretaget mellem 23.55 – 00.00 registreres den efterfølgende dag, idet tidsperioden 23.55 – 00.00 anvendes til sletning af ”falske” Klik.

6.3. DBA kan ikke garantere, at en Annonce ikke længere vises på Hjemmesiden eller ikke vises resten af dagen, når antallet af Klik multipliceret med CPC’en overstiger det samlede budget eller den daglige grænse. Annoncøren accepterer, at budgetter og daglige grænser kan overskrides med fem procent (5 %).

7. Regler for Annoncen
7.1. For annoncering via Tjenesten gælder DBA’s regler for annoncering (”Annonceringsreglerne”) http://www.dba.dk/annonceringsregler/. Nedenfor står desuden et antal regler, der gælder specifikt for annoncering via Tjenesten (”De Specifikke Regler”). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem De Specifikke Regler og Annonceringsreglerne har De Specifikke Regler forrang.

7.2. Det er ikke tilladt at bruge Tjenesten til at annoncere for tjenester, der konkurrerer med Tjenesten eller andre produkter fra DBA eller selskaber, der er koncernforbundne med DBA. Desuden er det ikke tilladt at placere flere Annoncer for ét produkt eller tjeneste eller at annoncere flere produkter eller tjenester samtidigt i én Annonce.

7.3. Mulighederne for designet af Annoncerne, den plads der er til rådighed for Annoncernes indhold, og placeringen på Hjemmesiden bestemmes altid af det, som på pågældende tidspunkt tilbydes af DBA i Tjenesten og på Hjemmesiden. DBA kan til enhver tid ændre Hjemmesiden og/eller ændre eller stoppe tilbuddet af Tjenesten. DBA kan for hver enkelt Annoncør tilføje funktioner til Tjenesten, eller stoppe eller ændre disse.

8. Abonnement og betaling
8.1. Annoncøren kan opsige sit abonnement til en måneds udgang. Når abonnementet er opsagt, kan Annoncøren ikke længere bruge Tjenesten (Annoncøren vil dog kunne logge ind og derved genaktivere sit abonnement), og indrykkede Annoncer vil ikke længere blive vist på Hjemmesiden.

8.2. For hvert Klik på en annonce betaler Annoncøren DBA den for Annoncen indtastede CPC, jf. pkt. 3.1. Antallet af Klik opgøres udelukkende på basis af DBA’ (administrations)systemer.

8.3. DBA sender månedligt bagud en faktura via e-mail til den e-mailadresse, som Annoncøren har oplyst. Annoncøren skal betale fakturaen på den måde, som DBA har angivet, inden fjorten (14) dage efter fakturadatoen. Alle anførte priser er eksklusive moms.

8.4. Alle betalinger foretaget af Annoncøren, anvendes til Annoncørens ældste udestående fakturaer, uanset om Annoncøren anfører andet.

8.5. Eventuelle rabatter eller salgsfremmende kampagner må kun anvendes/påberåbes af en virksomhed eller enhed én gang, uanset om der er givet et tilbud til flere personer i virksomheden eller enheden i den forbindelse. Hvis en rabat eller salgsfremmende kampagne anvendes/påberåbes mere end én gang, er DBA er berettiget til at efterfakturere med henblik på at stille Annoncøren som om Annoncøren ikke har anvendt/påberåbt rabatten eller den salgsfremmende kampagne mere end én gang.

8.6. Klager over fakturering skal sendes til topannoncer@dba.dk inden tolv (12) måneder efter fakturadatoen. Efter udløbet af denne frist anses Annoncøren for at have godkendt fakturaen. En klage udsætter ikke Annoncørens betalingsforpligtelse.

8.7. Såfremt Annoncøren ikke betaler en faktura til tiden, er Annoncøren i misligholdelse. Såfremt Annoncøren ikke betaler inden for den i rykker fastsatte frist, er Annoncøren forpligtet til at betale alle omkostninger, både retslige og udenretslige, som DBA har afholdt. Forfaldne beløb forrentes med den i renteloven fastsatte rentesats. DBA er berettiget til at opkræve sikkerhed eller forskud for tilbuddet af Tjenesten.

8.8. Annoncøren kan ikke modregne påståede krav mod DBA i DBA’s fakturakrav.

9. Øvrigt
9.1. DBA leverer Tjenesten på basis af en indsatsforpligtelse og ikke på basis af en resultatforpligtelse. DBA garanterer ikke, at resultaterne af brugen af Tjenesten opfylder Annoncørens mål eller forventninger.

9.2. Efter abonnementets ophør, herunder som følge af opsigelse i medfør af pkt. 8.2, kan Annoncøren ikke længere bruge Tjenesten og har ikke adgang til materiale gemt på brugerkontoen. Annoncøren vil i en vis periode efter abonnements ophør mod betaling kunne få overført materiale gemt på brugerkontoen.

9.3. Annoncøren er selv ansvarlig for hemmeligholdelse af brugernavn/adgangskode-kombinationen. Annoncøren er således også ansvarlig for enhver brug af Tjenesten, der realiseres via brugernavnet og adgangskoden. Straks Annoncøren ved eller har mistanke om, at uvedkommende er kommet i besiddelse af brugernavnet og adgangskoden, skal Annoncøren underrette DBA herom, uden at dette berører Annoncørens egen forpligtelse til at træffe hensigtsmæssige forholdsregler, f.eks. ændring af adgangskoden.

9.4. DBA indsamler, overfører, lagrer og bruger oplysninger om og fra Annoncøren med henblik på at kunne udbyde og levere sin ydelser, herunder assistere Annoncøren i forbindelse oprettelse og administration af Annoncer.

9.5. DBA kan til enhver tid ændre eller supplere Betingelserne med en måneds varsel. Meddelelse om ændring gives skriftligt, hvilket omfatter meddelelse på dba.dk, ”pop-up” i forbindelse med login og e-mail. Såfremt Annoncøren fortsætter brugen af Tjenesten efter udløbet af varslet, anses Annoncøren for uigenkaldeligt at have accepteret ændringerne eller suppleringerne. DBA kan endvidere til enhver tid ændre Tjenesten uden varsel, idet ændringer, hvorved væsentlig funktionalitet fjernes uden at blive erstattet, dog forudsætter en måneds varsel.

9.6. DBA er ikke forpligtet til at give andre oplysninger om Tjenesten end dem, der er nødvendige i forbindelse med Annoncørernes brug af Tjenesten, f.eks., men ikke begrænset til, oplysninger om systemet til detektion af bedrageri.